Wymagania ogólne

 

O Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może ubiegać się osoba, która spełnia wymagania zawarte w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. tzn.:

 1. posiada wykształcenie średnie,
 2. posiada 2–letnią praktykę zawodową* w dziedzinie związanej z motoryzacją,
 3. posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C,
 4. nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

  a ponadto:

 5. posiada doświadczenie zdobyte w ciągu co najmniej 2 lat pracy w charakterze rzeczoznawcy samochodowego,
 6. przedstawi wykaz wykonanych ekspertyz (co najmniej po 10 ekspertyz na każdą z kompetencji A, B, C, a z kompetencji D co najmniej 2), z którego co najmniej trzy podlegają wyborowi i ocenie przez jednostkę certyfikującą, a w przypadku kompetencji D - jedna.

* Zniesienie wymogu odbycia obowiązkowej praktyki w przypadku osób , które ukończyły studia wyższe pierwszego stopnia na kierunku studiów technicznych w specjalności samochodowej, lub osób, które ukończyły studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej

Certyfikat kompetencji zostanie wydany rzeczoznawcy, gdy rzeczoznawca:

 1. Ukończy egzamin z wynikiem pozytywnym.
 2. Zobowiąże się do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.
 3. Podpisze umowę z jednostką certyfikującą w zakresie dotyczącym nadzorowania certyfikatu.
 4. Uiści opłaty związane z procesem certyfikacji rzeczoznawców samochodowych.

Informator dla Kandydatów na certyfikowanych rzeczoznawców można uzyskać po uprzednim kontakcie z ECCRiSTS.