Bezstronność

Wszystkie jednostki certyfikujące systemy zarządzania, pragnące utrzymać akredytację muszą mieć wdrożone wymagania normy 17021 (PN -EN ISO/IEC 17021:2011 "Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania"). Norma ta określa stosowne wymagania dla jednostek prowadzących certyfikację systemów zarządzania. Nadzór nad takimi jednostkami i przeprowadzanie
w nich audytów zewnętrznych na zgodność z wymaganiami powyższej normy prowadzą tzw. jednostki akredytacyjne.

Jednostka musi zapewnić kompletne, spójne i bezstronne prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania. Zgodnie z punktami 5.2.10 i 5.2.12. Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 17021 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania”:

„W celu zapewnienia, że nie istnieje konflikt interesów, personel, który konsultuje systemy zarządzania, w tym personel kierujący taką działalnością, jeżeli był zaangażowany w konsultowanie systemu zarządzania danego klienta, nie powinien być wykorzystywany przez jednostkę certyfikującą do udziału w audytach lub innych działaniach certyfikacyjnych dotyczących tego klienta w ciągu dwóch lat po zakończeniu tych konsultacji.”

„Cały personel jednostki certyfikującej, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, lub członkowie komitetów, który mógłby wpływać na działalność certyfikującą powinien działać bezstronnie i nie powinien ulegać naciskom handlowym, finansowym lub innym, naruszającym bezstronność.”

W swojej działalności TVVPOL Sp. z o.o. realizuje powyższe zasady.