Odwołania i skargi

Odwołania

Klient ma prawo złożyć odwołanie do Prezesa Zarządu TVVPOL Sp z o.o. w terminie jednego miesiąca od daty audytu w zakresie:

  • wstrzymania, zawieszenia, cofnięcia certyfikacji oraz ograniczenia lub braku rozszerzenia postulowanego zakresu certyfikacji,
  • niezadowalającego dla organizacji wyniku rozpatrzenia wcześniejszej skargi.


Odwołania rejestrowane są w Sekretariacie Zarządu lub przez Kierownika Jednostki Certyfikującej TVVPOL Sp z o.o.
W oparciu o pisemną opinię Prezesa Zarządu TVVPOL Sp z o.o. Specjalista ds. Certyfikacji lub Kierownik JC wdraża niezbędne procedury i działania korygujące (o ile zachodzi taka konieczność). Skuteczność podjętych działań oceniana jest przez Prezesa Zarządu TVVPOL Sp z o.o.
Klient pisemnie informowany jest przez Kierownika JC lub Specjalistę ds. Certyfikacji o:

  • przyjęciu odwołania:
  • przebiegu, wyniku i zakończeniu procesu rozpatrywania odwołania.


Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań i skarg nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko zgłaszającemu odwołanie i/lub skargę.
W całym procesie rozpatrywania odwołań zapewnione są zasady zachowania poufności i bezstronności w odniesieniu do odwołującego i przedmiotu odwołania. W przypadku konieczności ujawnienia tych informacji stronie trzeciej lub na mocy prawa, TVVPOL Sp z o.o. jest zobowiązany się do uzyskania zgody zainteresowanego klienta.
W przypadku nie rozstrzygnięcia zaistniałego sporu obowiązują zasady kodeksu cywilnego.

Skargi

Skargi od firm, organizacji lub innych podmiotów, wpływające do Prezesa Zarządu TVVPOL
Sp z o.o mogą dotyczyć :

  • usług certyfikacyjnych świadczonych przez Jednostkę Certyfikującą TVVPOL Sp z o.o.


Skargi rejestrowane są w Sekretariacie Zarządu TVVPOL Sp z o.o.
Prezes Zarządu TVVPOL Sp z o.o. wyznacza osobę odpowiedzialną za analizę zasadności oraz przyczyn skargi, do której zadań należy:

  • potwierdzenie przyjęcia skargi,
  • dokładne rozpatrzenie skargi,
  • zebranie i zweryfikowanie wszystkich niezbędnych informacji do rozpatrzenia skargi,
  • określenie propozycji odpowiednich korekt i działań korygujących,


Prezes Zarządu TVVPOL Sp z o.o. po przeglądzie i analizie dokumentów informuje składającego skargę o przebiegu, rezultacie i zakończeniu rozpatrzenia skargi.

W całym procesie rozpatrywania skargi zapewnia się zachowanie poufności i bezstronności
w odniesieniu do składającego skargę i do przedmiotu skargi.

W przypadku konieczności ujawnienia tych informacji stronie trzeciej lub na mocy prawa TVVPOL zobowiązuje się do uzyskania zgody zainteresowanego klienta.

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie skarg nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko zgłaszającemu skargę.