Działalność Centrum

 

W oparciu o wiedzę zdobytą w kraju i za granicą Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej prowadzi certyfikację osób potwierdzając kompetencje rzeczoznawców samochodowych.

Zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. poz. 1990, z 2018 roku z późniejszymi zmianami) posiadanie certyfikatu rzeczoznawcy jest spełnieniem wymagań ww. ustawy definiującej, kto jest rzeczoznawcą samochodowym i może być wpisany na listę rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa Infrastruktury.

Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej posiada wdrożony system certyfikacji rzeczoznawców samochodowych. Posiada własną Księgę jakości, która opisuje ww. system certyfikacji. System certyfikacji funkcjonuje w oparciu o:

  1. Wymagania normy PN - EN ISO/IEC 17024:2012 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby".
  2. Wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji w stosunku do jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych.
  3. Wymagania zawarte w dokumecie: "Kryteria uzyskania certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej"

Deklaracja bezstronności

Kierownictwo Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej deklaruje zachowanie bezstronności w działalności certyfikacyjnej oraz w zarządzaniu konfliktami interesów i zapewnia obiektywność w swojej działalności certyfikacyjnej.

Odwołania i skargi

Kierownictwo Europejskiego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej deklaruje przyjmowanie na piśmie odwołań wnioskującego, kandydata lub osoby certyfikowanej od decyzji podjętej przez jednostkę certyfikującą oraz jej rozpatrzenie.

W przypadku wyrażenia niezadowolenia innego niż odwołanie na piśmie, przez każdą osobę lub organizację, w stosunku do jednostki certyfikującej dotyczącej działań tej jednostki lub osoby certyfikowanej, zostanie udzielona pisemna odpowiedź po rozpatrzeniu skargi z zapewnieniem obiektywności.

Jednostka deklaruje publiczną dostępność procedury dotyczącej odwołań oraz skarg. Pełny tekst procedury dostępny jest siedzibie jednostki.