Proces certyfikacji

Proces certyfikacji przeprowadzany jest według ściśle określonych procedur, które przywołane są w Księdze Jakości Centrum. Funkcjonujący w Centrum system jakości zapewnia bezstronne, rzetelne i profesjonalne przeprowadzenie procesu certyfikacji.


Poniżej przedstawiono uproszczony schemat blokowy procesu oraz skrócony opis przebiegu certyfikacji.

1. Wnioskowanie

Wnioskujący, ubiegający się o certyfikat kompetencji lub o ponowną certyfikację, powinien złożyć w ECCRiSTS wypełniony wniosek o rozpoczęcie procesu certyfikacji (ponowną certyfikację) wraz z dokumentacją, której specyfikacja zawarta jest na odpowiednich formularzach (wnioskach).

2. Kwalifikacja

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza weryfikację i ocenę dostarczonej dokumentacji. Po zakończeniu oceny dokumentacji Wnioskującego, Komisja Kwalifikacyjna przekazuje do Kierownika Centrum komplet dokumentów zawierający stwierdzenie o spełnieniu bądź niespełnieniu wymagań kwalifikacyjnych z określoną datą upłynięcia ważności dokumentów wnioskującego - ważność 6 miesięcy. Wnioskujący, kwalifikujący się do rozpoczęcia procesu certyfikacji nazywany jest Kandydatem. Po otrzymaniu od Komisji Kwalifikacyjnej dokumentacji Wnioskującego, w przypadku kwalifikacji, Centrum informuje o wyniku kwalifikacji i potwierdza termin egzaminu.

3. Egzamin

Certyfikat kompetencji zostanie wydany rzeczoznawcy, gdy rzeczoznawca:

  1. ukończy egzamin pisemny i ustny z wynikiem pozytywnym,
  2. podpisze umowę z jednostką certyfikującą w zakresie dotyczącym nadzorowania certyfikatu oraz deklaracje przestrzegania "Kodeksu Etyki zawodowej rzeczoznawcy samochodowego".

Egzamin Kandydata ubiegającego się o certyfikację po raz pierwszy,  przeprowadzany jest w dwóch etapach:

Część pisemna
Pisemna część egzaminu przeprowadzana jest w formie testu. Test polega na wyborze tylko jednej poprawnej odpowiedzi spośród dwóch, trzech lub czterech możliwych, w zależności od skonstruowania pytania. Kandydat odpowiada na 16 pytań w kompetencji A oraz na 8 pytań w każdej z kompetencji B, C lub D. Egzamin pisemny jest zdany, gdy kandydat zakreśli poprawnie odpowiedź na co najmniej 50% pytań plus 1 w każdej kompetencji, w której zdaje egzamin. Aby zapewnić samodzielne oraz nieskrępowane warunki pracy, na sali egzaminacyjnej w siedzibie ECCRiSTS może przebywać i zdawać egzamin pisemny nie więcej niż 12 Kandydatów. W przypadku egzaminów prowadzonych poza siedzibą ECCRSiSTS, ilość Kandydatów zdających egzamin pisemny w jednym pomieszczeniu uzależniona jest powierzchni tego pomieszczenia. W przypadku zdawania egzaminu z innych kompetencji niż A, warunkiem koniecznym zakwalifikowania do dalszego etapu egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z kompetencji A.

Część ustna
Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest otrzymanie pozytywnego wyniku z części pisemnej. Egzamin ustny składany jest przed Komisją Egzaminacyjną i składa się z dwóch części.

  • Kandydat losuje z puli pytań egzaminacyjnych: w kompetencji A - sześć pytań, a w kompetencjach B, C lub D po trzy pytania. Kandydat ma 10 minut na przygotowanie odpowiedzi na wylosowane pytania, chyba że zrezygnuje z tego prawa. Po tym czasie odpowiada przed Komisją na wylosowane pytania, rozpoczynając od kompetencji A. Egzamin jest zdany, gdy Kandydat odpowie poprawnie na co najmniej 4 pytania w kompetencji A oraz na dwa pytania w każdej kolejnej kompetencji. Każdy z egzaminatorów na specjalnym formularzu dokonuje oceny odpowiedzi na każde pytanie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Kandydat przystępuje do ostatniej części. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywny wynik w zakresie kompetencji A.
  • Spośród przysłanych opinii, Kandydat prezentuje po jednej opinii w każdej z kompetencji, o którą się ubiega i referuje zagadnienie. Członkowie komisji przekazują swoje sugestie i uwagi do opinii. Część ta nie jest oceniana (punktowana) przez Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin uznaje się za zdany, gdy każdy z etapów tego egzaminu jest zdany.

Kandydat ma możliwość ubiegania się o certyfikat w kompetencjach A, B, C i D. Obligatoryjnie wymagane jest uzyskanie certyfikatu w kompetencji A, z którą można łączyć pozostałe kompetencje pojedynczo lub w dowolnej ich konfiguracji.
    
Warunkiem uzyskania certyfikatu kompetencji jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego i ustnego w kompetencji A.

3.1. Wymagania szczegółowe ponownej certyfikacji.
Egzamin Kandydata ubiegającego się o ponowną certyfikację, który złożył dokumentację, gdy poprzedni certyfikat nie stracił ważności, jeżeli w tym okresie nie było terminu egzaminu, a Kandydat nie zaprzestał działalności i udokumentuje ten okres wykazem zrealizowanych prac, forma egzaminu jest taka, jak przy ponownej certyfikacji. W każdym innym przypadku forma egzaminu jest taka, jak certyfikacja po raz pierwszy. Egzamin podczas procesu ponownej certyfikacji przebiega w dwóch etapach:

  • Kandydat referuje wybrane przez Komisję Egzaminacyjną opinie. Po zreferowaniu wybranej przez Komisję Egzaminacyjną opinii spośród nadesłanych w danej kompetencji, każdy z członków Komisji Egzaminacyjnej zadaje Kandydatowi co najmniej po jednym pytaniu w tej kompetencji. Sekretarz odnotowuje treść pytania oraz przez kogo zostało zadane. Tą część egzaminu uznaje się za pozytywną, gdy kandydat odpowie poprawnie na 2 pytania z 3 postawionych w każdej z kompetencji. Nie zdanie kompetencji A powoduje nie dopuszczenie do dalszego etapu egzaminowania.
  • W kolejnej części egzaminu kandydat losuje z puli pytań po trzy pytania w każdej z kompetencji, o którą się ubiega z tym w kompetencji A - 6 pytań. Tą część egzaminu uznaje się za zdaną, gdy Kandydat odpowie poprawnie na 2 pytania z 3 wylosowanych w każdej kompetencji. Nie zdanie kompetencji A powoduje nie dopuszczenie do dalszego etapu egzaminowania..

Egzamin uznaje się za zdany, gdy każdy z etapów tego egzaminu jest zdany.

Kandydat ma możliwość ubiegania się o certyfikat w kompetencjach A, B, C i D. Obligatoryjnie wymagane jest uzyskanie certyfikatu w kompetencji A, z którą można łączyć pozostałe kompetencje pojedynczo lub w dowolnej ich konfiguracji.
    
Warunkiem uzyskania certyfikatu kompetencji jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu w kompetencji A.

4. Decyzja o certyfikacji

Gdy Kandydat ukończy egzamin z wynikiem pozytywnym, Kierownik Centrum po analizie pełnej dokumentacji procesu podejmuje decyzje o zatwierdzeniu/niezatwierdzeniu certyfikatu kompetencji.

5. Wydanie certyfikatu

Certyfikat wydawany jest na okres trzech lat. Wydanie certyfikatu następuje po zdaniu egzaminu, podpisaniu umowy o nadzorze oraz dokonaniu stosownych opłat.

6. Nadzór

Proces nadzorowania rozpoczyna się z chwilą wydania certyfikatu kompetencji. Nadzór polega na monitorowaniu pracy rzeczoznawcy opierając się na ewentualnych doniesieniach o nadużyciu certyfikatu kompetencji oraz corocznego przeglądu dokumentów z prowadzonej działalności rzeczoznawczej. Nadzór prowadzony jest przez Centrum.

7. Kryteria utrzymywania certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego

Warunek utrzymania certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego realizowany jest poprzez proces nadzoru, który rozpoczyna się z chwilą wydania certyfikatu kompetencji. Certyfikowany rzeczoznawca, najpóźniej w terminie do 14 dni po upływie każdego roku, licząc od daty wydania certyfikatu kompetencji, zobligowany jest do:

  1. Przedstawienia wykazu wszystkich wykonanych swoich prac z okresu ostatniego roku, w których powołał się na wydany przez Centrum certyfikat.
  2. Prowadzenia i udostępnienia kserokopii książki skarg i reklamacji wraz z ewentualnymi jej zapisami.
  3. Udostępnienia, na życzenie Centrum, wybranych losowo opinii technicznych.
  4. Przedstawienia co najmniej jednego zaświadczenia o odbytym szkoleniu w ciągu roku (np.: z zakresu najnowszych rozwiązań techniki motoryzacyjnej lub innych związanych z zakresem kompetencji, w jakich rzeczoznawca posiada certyfikat).