Aktualności

Zmiany w przepisach w roku 2019

 • Dz. U. poz. 410 z dn. 01.03.2019r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dz. U. poz. 510 z dn. 18.03.2019r. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
 • Dz. U. poz. 546 z dn. 22.03.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów
 • Dz. U. poz. 547 z dn. 22.03.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych
 • Dz. U. poz. 560 z dn. 25.03.2019r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową
 • Dz. U. poz. 1142 z dn. 19.06.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Dz. U. poz. 1143 z dn. 19.06.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 • Dz. U. poz. 1144 z dn. 19.06.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników
 • Dz. U. poz. 1268 z dn. 09.07.2019r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji
 • Dz. U. poz. 1270 z dn. 09.07.2019r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz. U. poz. 1271 z dn. 10.07.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
 • Dz. U. poz. 1272 z dn. 10.07.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
 • Dz. U. poz. 1273 z dn. 10.07.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego
 • Dz. U. poz. 1274 z dn. 10.07.2019r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz. U. poz. 1288 z dn. 11.07.2019r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Dz. U. poz. 2130 z dn. 05.11.2019r. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Dz. U. poz. 2142 z dn. 06.11.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie
 • Dz. U. poz. 2143 z dn. 06.11.2019r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

Zagrożenie oprogramowaniem typu ransomware

Według raportów firm zajmujących się bezpieczeństwem komputerowym oraz produkcją oprogramowania antywirusowego, w ostatnich miesiącach w Polsce wzrasta liczba ataków z użyciem oprogramowania typu ransomware (ransom (ang.) - okup).
Jednym z przedstawicieli tego gatunku jest program o wdzięcznej nazwie "locky". Po uzyskaniu dostępu do komputera ofiary atakuje on ważne dla użytkownika pliki (dokumenty, zdjęcia, filmy i niestety również bazy danych). Zainfekowany plik ma nazwę zmienioną na ciąg 32 losowych znaków z rozszerzeniem .locky oraz zawartość jego zostaje zaszyfrowana z użyciem algorytmów AES-128 oraz RSA-2048.
Program pozostawia na komputerze plik tekstowy z informacją o dokonanych zmianach i adresem tzw. dark web, gdzie użytkownik znajdzie instrukcje jak odzyskać swoje pliki. Pod tymi adresami znajduje się zwykle żądanie przelewu 0,5-1BTC (BTC = bitcoin, kryptowaluta, której kurs w momencie pisania tej informacji wynosi wg money.pl 415 USD/BTC).
Nie muszę chyba dodawać, że użytkownik nie ma żadnej gwarancji na otrzymanie klucza po zapłaceniu okupu.

Zdarzyły się już przypadki SKP zaatakowanych tym oprogramowaniem.
Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, zalecamy:

 1. Regularną aktualizację oprogramowania antywirusowego
 2. Szczególną ostrożność przy odbieraniu poczty elektronicznej z załącznikami
 3. Nie uruchamianie pod żadnym pozorem makr w nieczytelnych dokumentach dostarczonych mailem
 4. Regularne, częste tworzenie kopii zapasowej programu do badań technicznych na zewnętrznych nośnikach danych (CD, pamięci USB, serwery, chmury itp.)

Zmiany w programie "Tuvpol dla SKP

Aktualna wersja 9.00.29

Nowa wersja programu zawiera wiele nowych funkcji będących wynikiem licznych rozmów i postulatów zgłaszanych przez diagnostów.
Do najważniejszych można zaliczyć:
- prowadzenie terminarza z umówionymi wizytami na badania techniczne pojazdów z funkcją wysyłania wiadomości SMS z przypomnieniem o umówionej wizycie,
- możliwość wysyłania wiadomość SMS do wszystkich klientów SKP (np. wiadomości okolicznościowe lub informacje o akcjach marketingowych),
- możliwość pobierania danych ze słownika homologacji pojazdów CEPiK,
- szybki dostęp do formularza niezgodności,
- przeliczanie mas z kg na lb i odwrotnie również na formularzu dokumentu identyfikacyjnego pojazdu

BARDZO WAŻNE!
Dodatkowo aktualizacja ta dokona zmiany adresacji dostępu do usługi CEP  dla tych SKP, które nie przeszły jeszcze na nową adresację.
Zgodnie z informacją uzyskaną z Biura CEPiK w Ministerstwie Cyfryzacji „stara” usługa dostępu do CEP (na endpoint SKP2) przestanie być dostępna
w dniu 15 maja 2020 r.
W przypadku, gdy SKP nie zaktualizuje oprogramowania, a tym samym nie przełączy się na nową usługę do 15.05.2020r., NIE BĘDZIE MIAŁA MOŻLIWOŚCI POBIERANIA I PRZESYŁANIA DANYCH DO CEP.

Opis wszystkich nowych funkcji programu został umieszczony w pliku CoNowego90029.pdf, który kopiowany jest na pulpit użytkownika w czasie procesu aktualizacji.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.27.
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.
Po aktualizacji NIE jest wymagane wykonywanie operacji Odbudowy i Indeksowania bazy danych.

UWAGA
Aktualizacja została podzielona na dwie części: dla wersji jednostanowiskowej i stanowiska głównego wersji wielostanowiskowej oraz komponent dla dodatkowych stanowisk wersji wielostanowiskowej

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 29 } aktualizacja dla stanowiska głównego
 { pobierz  sp29 multi } komponent dla stanowisk dodatkowych wersji wielostanowiskowej

Poprzednia wersja 9.00.27

Ta aktualizacja przeznaczona jest dla WSZYSTKICH użytkowników, zarówno tych, którzy zainstalowali już zmiany związane z wprowadzeniem „Ustawy licznikowej” opublikowane w wersji 9.00.26, jak i tych, którzy jeszcze tego nie wykonali. Uwzględnia ona korekty w sposobie wysyłania badań do CEP wykonane po stronie centralnej jak również użyteczne zmiany wykonane w oprogramowaniu. Zaimplementowano również nowy wzór „Sprawozdania z pobranych opłat ewidencyjnych” zgodny z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji D.U. z 31 grudnia 2019 r. poz. 2546.

Opis wszystkich nowych funkcji programu został umieszczony w pliku CoNowego90027.pdf, który kopiowany jest na pulpit użytkownika w czasie procesu aktualizacji.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.25. (Jeżeli SKP dotychczas nie zainstalowała oprogramowania w wersji 9.00.26, to NIE MUSI tego robić. Wystarczy pobranie i zainstalowanie programu w wersji 9.00.27.)
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.
Po aktualizacji NIE jest wymagane wykonywanie operacji Odbudowy i Indeksowania bazy danych.

UWAGA
Aktualizacja została podzielona na dwie części: dla wersji jednostanowiskowej i stanowiska głównego wersji wielostanowiskowej oraz komponent dla dodatkowych stanowisk wersji wielostanowiskowej

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 27 } aktualizacja dla stanowiska głównego
 { pobierz  sp27 multi } komponent dla stanowisk dodatkowych wersji wielostanowiskowej

Poprzednia wersja 9.00.26

Nowa wersja programu jest odpowiedzią na wejście w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym związanych z przeciwdziałaniem procederowi manipulowania licznikiem pojazdu. Od tego dnia w centralnej ewidencji pojazdów będą gromadzone dane o wymianie licznika pojazdu i odczycie jego wskazania po wymianie oraz dane o odczycie licznika w czasie kontroli drogowej. Oprogramowanie BATECH zostało dostosowane do współpracy z systemem teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów w zakresie obsługi nowych procesów.

Szczegółowe czynności diagnostów związane z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokość opłaty z tym związanej zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury D.U. z 11 grudnia 2019 r. poz. 2390.

Opis wszystkich nowych funkcji programu został umieszczony w pliku CoNowego90026.pdf, który kopiowany jest na pulpit użytkownika w czasie procesu aktualizacji.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.25
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.

UWAGA
Aktualizacja została podzielona na dwie części: dla wersji jednostanowiskowej i stanowiska głównego wersji wielostanowiskowej oraz komponent dla dodatkowych stanowisk wersji wielostanowiskowej

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 26 } aktualizacja dla stanowiska głównego
 { pobierz  sp26 multi } komponent dla stanowisk dodatkowych wersji wielostanowiskowej

Poprzednia wersja 9.00.25

Nowa wersja programu zawiera przede wszystkim zmiany związane z wejściem w życie, ogłoszonego w DU z dnia 19 września 2019 r. Poz. 1787 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
Poza tym dodano możliwość wprowadzania danych dotyczących numerów oraz dat decyzji i protokołów organów dozoru technicznego dla więcej niż jednego urządzenia. Zmodyfikowano również funkcję rozliczenia opłat ewidencyjnych dla poszczególnych diagnostów z rozbiciem na rodzaje płatności (gotówka, przelew, karta).
Szczegółowy opis wszystkich nowych funkcji został umieszczony w pliku CoNowego90025.pdf, który kopiowany jest na pulpit użytkownika w czasie procesu aktualizacji.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.24
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.

UWAGA
Mimo że, nowy wzór zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu wchodzi w życie z dniem 04.10.2019r., aktualizację można przeprowadzić wcześniej. Dokumenty z badań przeprowadzonych przed dniem 04.10.2019r. będą drukowane wg dotychczasowego wzoru, natomiast dla badań przeprowadzonych od dnia  04.10.2019r. nastąpi wydruk zaświadczenia w nowej formie.

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 25 }

Poprzednia wersja 9.00.24

Informujemy o wdrożeniu w SI CEPIK 2.0 modyfikacji umożliwiającej wgląd stacjom kontroli pojazdów w status elektronicznego zatrzymania dokumentów.
Nowa wersja oprogramowania uwzględniająca tę zmianę.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.23
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.
Po aktualizacji NIE jest wymagane wykonywanie operacji Odbudowy i Indeksowania bazy danych.

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 24 }

Poprzednia wersja 9.00.23

Przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.21a
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.

 Opis zmian: Co nowego SP23?
 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 23 }

Przed aktualizacją prosimy wykonać kopię bezpieczeństwa.
Aktualizację proszę uruchamiać przy WYłączonym programie do badań.
Po pomyślnie zakończonej aktualizacji NIE są wymagane odbudowa i indeksowanie baz danych

 

Akty prawne dla SKP

Akty Prawne dla SKP 1983-2004r.

Akty Prawne dla SKP 2005r.

Akty Prawne dla SKP 2006-2013r.

Akty Prawne dla SKP 2014r.

Akty Prawne dla SKP 2015r.(uwaga duży plik: 125MB)

Akty Prawne dla SKP 2016r.

Akty Prawne dla SKP 2017r. (uwaga duży plik: 100MB)

Akty Prawne dla SKP 2018r.